Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Pozemkové spoločenstvo - Lesný spolok Kotmanová

Predseda Pozemkového spoločenstva - Lesného spolku Kotmanová:

Ján Karman,  kontakt: 047/ 43 97465, 0903 887 210

 

Podpredseda spolku: Michal Demanko st.

Lesník: Ondrej Šuľan, kontakt: 0908 062 263

Lesný odborný dozor: Ing. Novodomský Vladimír

  1. Potvrdenie o registrácii
  2. Zmluva o pozemkovom spoločenstve
  3. Vlajka EÚ
  4. Logo-PRV
  5. Internet info na web

Pozemkové spoločenstvo Lesný spolok Kotmanová, na základe svojej žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Prijímateľ
Názov: Pozemkové spoločenstvo Lesný spolok Kotmanová
Sídlo: Kotmanová 2, 985 53 Mýtna
IČO: 42312078
Kód projektu: 083BB020004

Názov a opis:

Rekonštrukcia protipožiarnej komunikácie s požiarnou nádržou za obcou Kotmanová

Cieľom projektu je výstavba a rekonštrukcia lesnej cesty a vybudovanie protipožiarnej nádrže, zavedenie komplexných preventívnych protipožiarnych opatrení v dotknutých lesných celkoch prijímateľa pomoci

Miesto realizácie projektu:SR, okres: Lučenec, obec: Kotmanová
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
Kód výzvy:2/PRV/2015
Názov programu: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Fokusová oblasť prioritná: 4
Opatrenie: 8 Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov
Podopatrenie: 8.3 Podpora na prevenciu škôd v lesoch spôsobených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami 


www.sme.sk