Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

obecné zastupiteľstvo

STAROSTKA OBCE                                                  HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE


Bc. Mária Oravcová                                                    Ing. Gabriela Fábiánová       
Kotmanová 14                                                       
obecné t.č.:
0905 270 590

Poslanci  obecného zastupiteľstva:


Peter Tušim - zástupca starostky obce

Jozef Buček

Alena Chlebničanová 

Pavol Oravec

Ing. Edita Pekárová 

                                                                                                                                                                                                                                               

          Obecné zastupiteľstvo  je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä jemu vyhradené.
a. určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním.
b. schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.
c. schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblasti života obce.
d. rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov.
e. určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky.
f. vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenie obyvateľov obce.
g. uznášať sa na nariadeniach.
h. schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obec v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1.
i. určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra.
j. schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu ako aj ďalšie predpisy/rokovací poriadok/
k. zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich /riaditeľov /, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.
l. schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.
m. zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce.
n. udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny.
o. ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.


www.sme.sk