Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

starosta obce

STAROSTKA OBCE
Bc. Mária Oravcová

SEKRETARIÁT STAROSTU

ÚRADNÉ HODINY:

Pondelok 07.00 hod.
15.00 hod.
Utorok
07.00 hod.
15.00 hod.
Streda
07.00 hod.
17.00 hod.
Štvrtok
07.00 hod.
15.00 hod.
Piatok
07.00 hod.
13.00 hod.

tel./fax:   047 / 43 97 109

mobil:  0905 270 590  

Email:    obec@kotmanova.sk
Web:           www.kotmanova.ocu.sk
                    www.regionjavor.sk
 

Predstaviteľom  obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa končí zložením sľubu novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

STAROSTA.
a. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b. vykonáva obecnú správu,
c. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Mandát starostu zaniká:
1. odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
2. uplynutím funkčného obdobia,
3. vzdaním sa mandátu,
4. právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin,
5. pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony,
6. vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu
7. zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
8. smrťou
9. zrušením obce

Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo.
Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.


www.sme.sk