Kontakt:

Obec Kotmanová

Obecný úrad 122
985 53 Mýtna

 

Tel: 047 / 43 97 109

Mobil: 0905 270 590 

 

www.kotmanova.ocu.sk
obec@kotmanova.sk

 

IČO: 00316067

DIČ: 2021237064


Banka: Prima banka a.s. Lučenec
Č.ú.: 6050184001/5600

IBAN: SK 16 5600 000 000 6050 184 001

Anketa:

Privítali by ste vybudovanie verejného vodovodu a kanalizácie v našej obci?
Áno (82.6%)
Nie (13.8%)

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Súčasnosť

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE KOTMANOVÁ.

Sídlo OcÚ: Obecný úrad Kotmanová, 985 53 p. Mýtna
Kontakty tel./fax: 047 43 97 109
e-mail: obec@kotmanova.sk
web: www.kotmanova.ocu.sk, www.regionjavor.sk
Starostka obce:  Bc. Mária Oravcová

LOKALIZÁCIA.
admin. začlenenie: okres: Lučenec
Kraj:
Banskobystrický


ÚČASŤ V ZDRUŽENIACH:

Mikroregionálne združenie JAVOR,   ZMON
Obec je členom ZMOS


PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA: z roku 1393

Nadmorská výška stredu obce v metroch: 304
Počet obyvateľov k 31. 03. 2007: 350
Hustota obyvateľstva na km2 k 31. 03. 2007: 21


VÝMERA V HA: 1679 ha
z toho: poľnohospodárska pôda 563 ha
lesné pozemky : 1078 ha

zastavané plochy: 23 ha
vodné plochy: 6 ha

GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA.

Polohopis: obec Kotmanová, okres Lučenec , región Novohrad, štát Slovenská republika. Zemepisné súradnice Kotmanovej 48 ° 28 ´ severnej zemepisnej šírky a 19° 35´ východnej zemepisnej dĺžky. Nadmorská výška : 304 m stred obce, 300-900 m v chotári. Leží na JZ slovenského rudohoria  v doline Vrbinského potoka s v výmerou chotára 1697 ha. Od okresného mesta Lučenec je vzdialená 22 km. Obec leží leží v úzkej dolinke otvorenej na juh, ktorá je z východu, severu a západu ohraničená príkrimy, stúpajúcimi vrchmi. Historické miestne časti: Baľovka, Bezinka, Dlhý diel, Hlboké, Horné Fafáky, Pavlova jama, Laz Zadok, Polianka, Pusté lazy, Studená dolina, Tisovmík, Žiar. V súčasnosti: Dlhý diel -  Studená voda, Horné Fafáky, Pusté lazy a Suchá dolina.

Vzdialenosť od hlavnej cesty E 571 v smere Zvolen - Lučenec predstavuje 4 km. Obec Kotmanová susedí s obcou Dobroč, s ktorou ju viaže takmer spoločná história.

GEOMORFOLOGICKÉ ČLENENIE.

Obec Kotmanová svojou geografickou polohou patrí do nasledovnej sústavy

- alpsko - himalajská sústava - podsústava Karpaty - provincia Západné Karpaty - subprovincia - Západné vnútorné Karpaty - oblasť - Slovenské Rudohorie - celok Stolické Vrchy - podcelok Málinské Vrchy - jedná sa o horský krajinný podcelok, ktorý na juhu a juhozápade ohraničuje Revúcka vrchovina a na severozápade a severe Veporské vrchy, na severovýchode Klenovské vrchy.
Členitý kataster obce Kotmanová tvoria aj horniny veporského kryštálnika, druhotné kremence a zvyšky sopečných hornín.

POHORIA V OBCI KOTMANOVÁ.

Asi najznámejším pohorím v obci je Kypec. Ďalej nasledujú: Suchá, Pohanský hrad, Kozí chrbát. Nadmorská výška pohorí sa pohybuje od 500 do 1000 m.n.m.

DOPRAVA.
Autobusovú dopravu zabezpečuje SAD Lučenec. V obci sú vybudované dve autobusové zastávky, ktoré vybudovala obec. Z obce Kotmanová do okresného mesta Lučenec je vzdialenosť 20 km.

Cestovný poriadok SAD Lučenec nájdete na našej stránke samospráva v časti  - dokumenty na stiahnutie.

Železničná doprava.
Najbližšia železničná stanica sa nachádza v obci Mýtna, cca 4 km.

Ďalšia železničná stanica v blízkosti obce je v obci Lovinobaňa - cca 7 km.

BÝVANIE.
Obyvatelia obce Kotmanová bývajú v rodinných domoch, ktorých je v obci 140. Je tu aj niekoľko chalupárov, prevažne v obci, ale aj v okolitých lazoch, v lokalitách Horné Fafáky, Pusté Lazy a pod.

TELEKOMUNIKÁCIE.
Pošta Mýtna.
Najbližšia pošta sa nachádza v obci Mýtna.
Kontakt: 4397170

Otváracie hodiny:

Pondelok
9:00-12:00 13:30-15:00
Utorok
9:00-12:00 13:30-15:00
Streda
9:00-12:00 13:30-17:00
Štvrtok
9:00-12:00 13:30-15:00
Piatok
9:00-12:00 13:30-15:00

Telekomunikácie, internet, pokrytie TV signálom.
Do obce je privedený telekomunikačný signál spoločnosťou T-Com. K 31.12.2006 bol počet účastníckých staníc v obci využivajúcich pevnú linku - 45 účastníkov. Okrem toho je možné v obci využívať aj bezdrôtové telekomunikačné siete, tzn. mobilné, pričom kataster obce je v závislosti od polohy užívateľa pod úpätím svahov pokrytý nerovnomerne. Celkove pokrytie všetkých troch mobilných operátorov je slabé. Z hľadiska rozšírenia informačných technologií je v obci prístup na vysokorýchlostný internet. Televízný signál je v obci na prijateľnej úrovni.

VODSTVO.
Hydrologickú časť tvorí viacero pramenistých potokov, ktoré stekajú zo svahov do údolí, kde ústia do Dobročského a Mlynského potoka. Cez obec Kotmanová tečie Vrbinský potok /pôvodne nemal pomenovanie, ľudovo Kotmanovský potok/ - vyteká z troch žriediel /Tisovník, Dlhý diel, Hlboké/. Potôčik má tak čistú a studenú vodu, že ju ľudia i pijú. V centre obce sa javí potreba regulovať potok v dĺžke cca. 150 m, vyčistiť, brehy spevniť rastlinným krytom. Spolu z Dobročským potokom /ľavostranný prítok/ sa vlieva do Krivánskeho potoka. Dobročský potok má plochu povodia 34,76 štvorcových, dĺžku 11 km.

PODNEBIE - je mierne. Mrazy nastávajú až v novembri a trvajú do apríľa. Zimné mrazy dosahujú 20 st.C. Tuhá zima bola napr. v roku 1928 až cez -35 st.C. V roku 1935 podľa obecnej kroniky v júni a júli boli veľké horúčavy, keď údajne namerali +40 st.C. Priemerná ročná teplota 7 - 8 st.C, priemerné množstvo zrážok 600 - 700 mm. Kotmanovské lazy a okolité vrchy nevynechá ani jedna búrka - oni sú magnetom mračien, ktoré niekedy donesú aj ľadovec.

RASTLINY.
Územie Kotmanovej patrí do oblasti panónskej flóry, severné územie do oblasti predkarpatskej flóry. Rastlinné druhy prenikajú z jednej oblasti do druhej. Je známe, že Kotmanová má dubové a bukové lesy. V súčasnosti zmiešané lesy sú len v centrálnej časti a súvislé lesné plochy s listnatým porastom v južnej časti. Dubové, bukové a smrekové lesy, ktorými je Kotmanová z troch strán obkľúčená, dodávajú jej krásneho pôvabu. Miestami sa nájdu i hrab, osika, breza a pri potoku jelša. Z rôznych kvetín treba spomenúť: iskierniky, púpava, snežienky,, bolehlav, rasca ... Pri domoch sú ovocné záhrady, kde najčastejšími stromami sú jablone, slivky, hrušky, orechy. Existuje aj záhradkárska osada - Sihoť. Pri obecnom úrade sa dotvára park s kvetinovou výsadbou. Rastie tu i niekoľko pekných exemplárov líp.

 

ŽIVOČÍCHY.
Živočíšstvo /Fauna/

Zoogeograficky patrí Kotmanová do palearktickej oblasti v eurosibírskej podoblasti. Na území sa dotýkajú dve zóny tejto podoblasti, zóna listnatých stromov a zóna stepí. Bohaté na druhy a jedince sú živočíšne spoločenstvá bezstavovcov v listnatých lesoch. V lesnej pôde žijú prvoky /bičíkovce, koreňonožce a nálevníky/, z červov dážďovky, zo slimákov sa často vyskytuje slizniak a slimák. Na lúkach a pastvinách sa vyskytuje pestrofarebný hmyz, z ktorých nás zaujmú krásne motýle, zaujímavé chrobáky a užitočné mravce.

Z 19. storočia literatúra uvádza v potoku bohatý výskyt rýb, hlavne pstruhov, obecná kronika uvádza v 1. ČSR výskyt rakov /15 - 20 cm/. V lete je po stráňach veľa hadov - užoviek /Elaphe/, je to náš najväčší had, staršie kusy mali aj 150 cm. Vyskytujú sa tu aj vretenice /Vipera/, ktoré sú jedovaté /majú kolmú zrenicu/. Treba uviesť, že vretenica na človeka neútočí, nebezpečná je, keď je prišliapnutá, alebo prenasledovaná. V prírode je užitočná, preto je aj chránená.  

OCHRANA PRÍRODY.
Zrenovovaná studnička - oddychové miesto pre turistov a cykloturistov.
Obec Kotmanová v zastúpení starostu obce, touto cestou chce vyjadriť poďakovanie a obdiv študentke UMB v Banskej Bystrici, Milene Šuľanovej, pri obnove studničky pod Dúbravkou, ktorá v roku 2008 obnovovala tento objekt ako podklad pre jej diplomovú prácu. Studnička sa nachádza na konci obce Kotmanová, za poľnohospodárskym družstvom, zhruba 250 m, smer Hrnčiarky - pod Dúbravkou.


SČÍTANIE OBYVATEĽOV, BYTOV A DOMOV 2001.
Podľa posledného sčítania obyveteľstva, žije v obci 360 ľudí, z toho 184 mužov, 176 žien. Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 165, z toho 101 mužov a 64 žien. Trvale obývané domy 135, neobývané domy 25.

VÝSTAVBA NOVÉHO DETSKÉHO IHRISKA - OBECNÝ PARK - 2009.

V  novovybudovanom resp. zrekonštruovanom obecnom parku sa v mesiaci september vystavalo úplne nové detské ihrisko v celkovej hodnote 2 000 €.
/viac fotogaléria/


www.sme.sk